Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Adapter la taille du texte :

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée « Localités du domicile électoral », votent dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée « Localités de vote ».

Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 9 mars 2015 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2017.

Henri


Annexe - Tableau

1

CHEFS-LIEUX DE COMMUNE

2

LOCALITES DE VOTE

3

LOCALITES DU DOMICILE ELECTORAL

Circonscription Sud:

Canton de Capellen

Dippach

Bettange

Dippach

Schouweiler

Bettange

Sprinkange

Dippach

Schouweiler

Garnich

Garnich

Dahlem

Hivange

Garnich

Dahlem

Hivange

Kahler

Hobscheid

Eischen

Hobscheid

Eischen

Hobscheid

Käerjeng

Bascharage

Clemency

Fingig

Hautcharage

Linger

Bascharage

Bascharage-Bomicht

Bascharage-Gare

Clemency

Neudrisch

Schockmühle

Fingig

Nachtbann

Bommert

Hautcharage

Linger

Kehlen

Kehlen

Keispelt

Nospelt

Olm

Brameschhof

Kehlen

Quatre-Vents

Weidendall

Zone d’Activités économiques Kehlen

Direndall

Dondelange

Keispelt

Meispelt

Nospelt

Olm

Koerich

Koerich

Goeblange

Goetzingen

Koerich

Windhof

Kopstal

Bridel

Kopstal

Bridel

Bürgerkreuz

Kahlscheuer

Rodenhof

Kopstal

Mamer

Cap

Holzem

Mamer

Cap

Capellen

Capellen-Gare

Holzem

Holzem-Moulin

Berenthal

Biren

Gaaschtmühle

Mamer

Neumaxmühle

Pfaffenbrouch

Wiltzermühle

Septfontaines

Septfontaines

Greisch

Klaushaff

Lauterbour

Leesbach

Roodt

Septfontaines

Simmerfarm

Simmerschmelz

Steinfort

Hagen

Kleinbettingen

Steinfort

Hagen

Grass

Kleinbettingen

Steinfort

Canton d’Esch

Bettembourg

Bettembourg

Huncherange

Noertzange

Abweiler

Bettembourg

Fennange

Huncherange

Noertzange

Differdange

Differdange

Niederkorn

Oberkorn

Differdange

Differdange-Fousbann

Kuelesgrond

Lasauvage

Fond de Gras

Niederkorn

Oberkorn

Dudelange

Dudelange

Dudelange

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

Frisange

Aspelt

Frisange

Hellange

Aspelt

Krockelshof

Frisange

Hellange

Kayl

Kayl

Tétange

Kayl

Tétange

Leudelange

Leudelange

Leudelange

Mondercange

Bergem

Mondercange

Pontpierre

Bergem

Lameschmühle

Foetz

Mondercange

Pontpierre

Pétange

Lamadelaine

Pétange

Rodange

Lamadelaine

Pétange

Ferme rouge

Rodange

Reckange-sur-Mess

Reckange-sur-Mess

Ehlange

Limpach

Pissange

Reckange-sur-Mess

Roedgen

Wickrange

Roeser

Roeser

Crauthem

Berchem

Bivange

Peppange

Roeser

Crauthem

Berchem

Bivange

Kockelscheuer

Livange

Peppange

Rumelange

Rumelange

Rumelange

Sanem

Belvaux

Ehlerange

Sanem

Soleuvre

Belvaux

Ehlerange

Sanem

Soleuvre

Schifflange

Schifflange

Schifflange

Circonscription Est:

Canton d’Echternach

Beaufort

Beaufort

Beaufort

Dillingen

Grundhof

Bech

Bech

Altrier

Bech

Geyershof

Altrier

Blumenthal

Hemstal

Hersberg

Graulinster

Kobenbour

Kreizenhéicht

Rippig

Zittig

Berdorf

Berdorf

Bollendorf-Pont

Berdorf

Kalkesbach

Bollendorf-Pont

Grundhof

Weilerbach

Consdorf

Consdorf

Scheidgen

Breidweiler

Colbette

Consdorf

Consdorf-Moulin

Crispent

Gemenerhof

Kalkesbach

Marscherwald

Melicksheck

Osterholz

Stoppelhof

Wolpert

Wolperhof

Altrodeschhof

Juckenfeld

Michelshof

Neurodeschhof

Rosswinklerhof

Scheidgen

Theinshof

Echternach

Echternach

Bel Air

Echternach

Felsbuch

Felsmühle

Kefferbour

Lauterborn

Lauterborn-Moulin

Lutschen

Melicksberg

Melickshof

Neumühle

Nonnenmühle

Oligsmühle

Rodenhof

Specksmühle

Thoul

Wann

Mompach

Born

Mompach

Born

Born-Moulin

Moersdorf

Boursdorf

Givenich

Herborn

Lilien

Mompach

Rosport

Osweiler

Rosport

Steinheim

Dickweiler

Fromburgerhaff

Osweiler

Pfaffenberg

Giesenborn

Girst

Girsterklaus

Hinkel

Michelsberg

Rosport

Route d‘Echternach

Steinheim

Waldbillig

Christnach

Haller

Waldbillig

Christnach

Freckeisen

Oligsmühle

Grundhof-Château

Haller

Harthof

Niesenthal

Kelleschhof

Mullerthal

Savelborn

Waldbillig

Canton de Grevenmacher

Betzdorf

Betzdorf

Olingen

Mensdorf

Roodt-sur-Syre

Berg

Betzdorf

Banzelt

Olingen

Mensdorf

Haupeschhaff

Roodt-sur-Syre

Biwer

Biwer

Biwer

Biwerbach

Boudler

Boudlerbach

Breinert

Brouch

Hagelsdorf

Wecker

Wecker-Gare

Weydig

Flaxweiler

Flaxweiler

Gostingen

Niederdonven

Buchholz

Flaxweiler

Berghof

Beyren

Gostingen

Niederdonven

Oberdonven

Grevenmacher

Grevenmacher

Grevenmacher

Junglinster

Beidweiler

Bourglinster

Godbrange

Gonderange

Junglinster

Beidweiler

Eschweiler

Bourglinster

Eisenborn

Imbringen

Altlinster

Godbrange

Gonderange

Rodenbourg

Blumenthal

Graulinster

Junglinster

Manternach

Berbourg

Manternach

Berbourg

Lellig

Manternach

Munschecker

Mertert

Mertert

Wasserbillig

Mertert

Wasserbillig

Wormeldange

Ahn

Ehnen

Machtum

Wormeldange

Ahn

Ehnen

Dreiborn

Machtum

Kapenacker

Wormeldange

Wormeldange-Haut

Canton de Remich

Bous

Bous

Erpeldange

Assel

Bous

Rolling

Erpeldange

Dalheim

Dalheim

Filsdorf

Buchholzerhof

Dalheim

Heidscheuerhof

Hunnenbusch

Filsdorf

Leymühle

Reckingerhof

Welfrange

Lenningen

Canach

Lenningen

Beyerholz

Canach

Ferme Hoeser

Hackenhof

Scheuerhof

Lenningen

Mondorf-les-Bains

Altwies

Ellange

Mondorf-les-Bains

Altwies

Castelmühle

Heinrichsmühle

Ellange

Ellange-Gare

Mondorf-les-Bains

Remich

Remich

Remich

Schengen

Bech-Kleinmacher

Burmerange

Elvange

Remerschen

Schengen

Schwebsingen

Wintrange

Bech-Kleinmacher

Wellenstein

Burmerange

Emerange

Froumillen

Weidemillen

Elvange

Remerschen

Schengen

Schwebsingen

Wintrange

Stadtbredimus

Greiveldange

Stadtbredimus

Bücherhof

Greiveldange

Hüttermühle

Stadtbredimus

Waldbredimus

Trintange

Waldbredimus

Ersange

Roedt

Trintange

Gondelange

Waldbredimus

Circonscription Centre:

Canton de Luxembourg

Bertrange

Bertrange

Bertrange

Bertrange-Gare

Bofort

Findelshof

Grevels

Helfenterbruck

Lorentzscheuer

Niedert

Tossenberg

Contern

Contern

Moutfort

Oetrange

Contern

Contern-Barrière

Croentgeshof

Brücherhof

Brüchermühle

Medingen

Moutfort

Mühlbach

Mühlbach-Moulin

Pleitrange

Kackerterhof

Oetrange

Oetrange-Moulin

Hesperange

Alzingen

Fentange

Hesperange

Howald

Itzig

Alzingen

Fentange

Hesperange

Howald

Gantenbeinmühle

Itzig

Itzigersté

Sandweiler-Gare

Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg

Niederanven

Niederanven

Ernster

Hoehenhof

Hostert

Niederanven

Oberanven

Rameldange

Senningen

Senningerberg

Staffelstein

Waldhof

Engelshof

Ernster

Jägerhäuschen

Sandweiler

Sandweiler

Birlerbarrière (Findel)

Birlergrund

Birlerhof

Grevelscheuer

Neumühle

Sandweiler

Schuttrange

Munsbach

Munsbach

Neuhaeusgen

Schrassig

Schuttrange

Uebersyren

Steinsel

Heisdorf

Steinsel

Heisdorf

Mullendorf

Steinsel

Strassen

Strassen

Reckenthal

Strassen

Walferdange

Bereldange

Helmsange

Walferdange

Bereldange

Helmsange

Walferdange

Weiler-la-Tour

Hassel

Syren

Weiler-la-Tour

Hassel

Syren

Weiler-la-Tour

Canton de Mersch

Bissen

Bissen

Bissen

Roost

Boevange-sur-Attert

Boevange-sur-Attert

Brouch

Buschdorf

Bill

Boevange-sur-Attert

Finsterthal

Brouch

Brouch-Moulin

Finsterhalerhöhe

Buschdorf

Grevenknapp

Colmar-Berg

Colmar-Berg

Brosiushof

Carlshof

Colmar-Berg

Lellingerhof

Welsdorf

Fischbach

Schoos

Angelsberg

Fischbach

Koedange

Schiltzberg

Schoos

Stuppicht

Weyer

Heffingen

Heffingen

Fuhreis

Heffingen

Heffingen-Moulin

Reuland

Reuland-Moulin

Scherbach

Scherfenhof

Scherfenmühle

Steinborn

Larochette

Larochette

Ernzen

Goudelt

Larochette

Leidenbach

Meysembourg

Weydert

Lintgen

Lintgen

Gosseldange

Lintgen

Prettange

Lorentzweiler

Lorentzweiler

Asselscheuer

Blaschette

Bofferdange

Helmdange

Hunsdorf

Klingelscheuer

Lorentzweiler

Mersch

Mersch

Beringen

Moesdorf

Reckange

Rollingen

Mersch

Schoenfels

Beringen

Essingen

Moesdorf

Pettingen

Reckange

Rollingen

Nommern

Cruchten

Nommern

Cruchten

Niederglabach

Nommern

Oberglabach

Schrondweiler

Tuntange

Hollenfels

Tuntange

Ansembourg

Bour

Hollenfels

Kuelbecherhaff

Marienthal

Tuntange

Circonscription Nord:

Canton de Clervaux

Clervaux

Clervaux

Heinerscheid

Hupperdange

Lieler

Munshausen

Marnach

Clervaux

Eselborn

Mecher

Reuler

Urspelt

Weicherdange

Fossen

Fossenhof

Heinerscheid

Kalborn

Kalborn-Moulin

Lausdorn

Tintesmühle

Fischbach

Grindhausen

Hupperdange

Kaesfurt

Lieler

Drauffelt

Munshausen

Siebenaler

Marnach

Roder

Parc Hosingen

Consthum

Hosingen

Hoscheid

Consthum

Geyershof

Holzthum

Bockholtz

Dorscheid

Eisenbach

Hosingen

Neidhausen

Rodershausen

Wahlhausen

Dickt

Hoscheid

Kehrmühle

Markenbach

Oberschlinder

Unterschlinder

Troisvierges

Troisvierges

Wilwerdange

Basbellain

Biwisch

Hautbellain

Troisvierges

Drinklange

Goedange

Huldange

Huldange-Forge

Huldange-Moulin

Lenglerloch

Wilwerdange

Weiswampach

Weiswampach

Binsfeld

Beiler

Kaesfurt

Lausdorn

Leithum

Troisbaraques

Weiswampach

Wemperhardt

Binsfeld

Breidfeld

Holler

Holler-Moulin

Kleemühle

Maison de garde

Maulusmühle

Rossmühle

Wincrange

Wincrange

Asselborn

Boxhorn

Hachiville

Oberwampach

Allerborn

Boevange

Hamiville

Lullange

Wincrange

Asselborn

Cinqfontaines

Rumlange

Sassel

Stockem

Boxhorn

Deiffelt

Doennange

Lentzweiler

Maulusmühle

Crendal

Hachiville

Hinterhasselt

Hoffelt

Troine

Troine-Route

Weiler

Brachtenbach

Derenbach

Niederwampach

Oberwampach

Schimpach

Canton de Diekirch

Bettendorf

Bettendorf

Gilsdorf

Moestroff

Bettendorf

Hirzenhof

Morgenflissen

Niederberg

Schroedeschhof

Selz

Unterfoos

Unterherel

Broderbour

Clairefontaine

Clemenshof

Gilsdorf

Kempchen

Moschberg

Tschideschmühle

Keiwelbach

Moestroff

Bourscheid

Bourscheid

Bourscheid

Bourscheid-Plage

Bourscheid-Moulin

Closdelt

Enteschbach

Flébour

Friedbusch

Goebelsmuehle

Kehmen

Lipperscheid

Michelau

Scheidel

Schlindermanderscheid

Welscheid

Diekirch

Diekirch

Diekirch

Friedhof

Herrenberg

Vallée de l‘Ernz

Ermsdorf

Stegen

Medernach

Backesmühle

Eppeldorf

Ermsdorf

Folkendange

Hessenmühle

Hossenberg

Keiwelbach

Moserhof

Neumühle

Reisermühle

Webershof

Brücherhof

Gilker

Spierberich

Stegen

Follmühle

Foschenterhof

Fürtgeshof

Gillenshof

Kengert

Kitzebour

Kohn

Medernach

Neuenshof

Neumühle

Oligsmühle

Pletschette

Reineschhof

Savelborn

Schleifmühle

Schnepperkopp

Schwanterhof

Theinshof

Watscheiderhof

Erpeldange-sur-Sûre

Erpeldange-sur-Sûre

Ingeldorf

Burden

Erpeldange-sur-Sûre

Ingeldorf

Neuhof

Burden

Ettelbruck

Ettelbruck

Ettelbruck

Grentzingen

Warken

Feulen

Niederfeulen

Oberfeulen

Feulenerhecken

Hirtzhof

Hubertushof

Kalkfabrik

Niederfeulen

Oberfeulen

Mertzig

Mertzig

Mertzig

Reisdorf

Reisdorf

Beforterheide

Bigelbach

Goberhof

Hermeswiss

Hoesdorf

Kranzenhof

Reisdorf

Rohr

Scheidheck

Wallendorf-Pont

Schieren

Schieren

Birkenhof

Birtrange

Colmar-Pont

Mathieuhof

Schieren

Schierenerhof

Canton de Redange

Beckerich

Beckerich

Elvange

Noerdange

Oberpallen

Beckerich

Huttange

Lévelange

Elvange

Hovelange

Schweich

Noerdange

Oberpallen

Ell

Ell

Colpach-Bas

Colpach-Haut

Ell

Petit-Nobressart

Roodt

Grosbous

Grosbous

Dellen

Grosbous

Grevels (Grosbous)

Lehrhof

Préizerdaul

Platen

Bettborn

Horas

Platen

Pratz

Pratz-Moulin

Reimberg

Roudbaach

Rambrouch

Rambrouch

Arsdorf

Bigonville

Folschette

Hostert

Holtz

Perlé

Wolwelange

Goeldt

Koetschette

Rambrouch

Riesenhof

Weissenhof

Zone d’activités Artisanales et Commerciales (Riesenhof)

Arsdorf

Arsdorf-Moulin

Bilsdorf

Ferme Misère

Bigonville

Bigonville-Kimm

Bigonville-Moulin

Bigonville-Poteau

Flatzbour

Martelinville

Eschette

Folschette

Hostert

Brisenhof

Hostert-Gare

Holtz

Perlé

Haut-Martelange

Rombach-Martelange

Wolwelange

Wolwelange-Klaus

Redange-sur-Attert

Redange-sur-Attert

Eltz

Eltz-Redange

Lannen

Lannenerberg

Nagem

Nagemerberg

Nagemerhof

Niederpallen

Ospern

Reichlange

Saeul

Saeul

Calmus

Ehner

Kapweiler

Saeul

Schwebach

Useldange

Useldange

Everlange

Everlange-Moulin

Rippweiler

Schandel

Useldange

Vichten

Vichten

Michelbouch

Peckelshof

Vichten

Vichterheide

Wiltgeshof

Wahl

Wahl

Brattert

Buschrodt

Grevels

Heispelt

Koenigshof

Kuborn

Redingshof

Rindschleiden

Ringbach

Wahl

Canton de Wiltz

Boulaide

Boulaide

Baschleiden

Surré

Boulaide

Boulaide-Moulin

Flebour

Baschleiden

Flebourg

Poteau de Harlange

Surré

Esch-sur-Sûre

Heiderscheid

Bonnal

Bourgfried

Dirbach

Eschdorf

Esch-sur-Sûre

Esch-sur-Sûre-Barrage

Esch-sur-Sûre-Tunnel

Fond de Heiderscheid

Heiderscheid

Hierheck

Insenborn

Lultzhausen

Merscheid

Neuhof

Neunhausen

Ringel

Tadler

Goesdorf

Goesdorf

Dahl

Bockholtz

Bockholtz-Moulin

Buderscheid

Goesdorf

Goesdorf-Mine

Nocher-Route

Dahl

Dierbach

Goebelsmühle

Harderbach

Masseler

Nocher

Goesdorf

en cas d’élections
législatives et européennes
simultanées:

Goesdorf

Dahl

Nocher

Bockholtz

Bockholtz-Moulin

Buderscheid

Goesdorf

Goesdorf-Mine

Dahl

Dierbach

Goebelsmühle

Harderbach

Masseler

Nocher

Nocher-Route

Kiischpelt

Kautenbach

Wilwerwiltz

Alscheid

Kautenbach

Koenerhof

Merkholtz

Schuttbourg-Château

Schuttbourg-Moulin

Enscherange

Lellingen

Pintsch

Wilwerwiltz

Lac de la Haute-Sûre

Bavigne

Harlange

Kaundorf

Tarchamps

Bavigne

Liefrange

Mecher

Harlange

Kaundorf

Nothum

Tarchamps

Watrange

Wiltz

Wiltz

Eschweiler

Niederwiltz

Roullingen

Weidingen

Wiltz

Erpeldange

Eschweiler

Knaphoscheid

Selscheid

Winseler

Winseler

Doncols

Grümelscheid

Noertrange

Schleif

Winseler

Berlé

Doncols

Pommerloch

Sonlez

Canton de Vianden

Putscheid

Putscheid

Bivels

Bivels-Moulin

Gralingen

Grauenstein

Hoscheiderhof

Kohlenberg

Merscheid

Nachtmanderscheid

Poul

Putscheid

Route de Vianden

Route de Wahlhausen

Stolzembourg

Stolzembourg-Baraques

Weiler

Tandel

Bastendorf

Brandenbourg

Fouhren

Bastendorf

Bleesbruck

Bleesmühle

Selz

Tandel

Brandenbourg

Fischbacherhof

Froehnerhof

Hoscheidterhof

Kippenhof

Landscheid

Ronnenbusch

Bettel

Fouhren

Hoscheidterhof

Kaempchen

Longsdorf

Marxberg

Walsdorf

Vianden

Vianden

Vianden

Sanatorium

Scheuerhof


Retour
haut de page